Betalingsvoorwaarden

  • Heeft u een aanvullende verzekering bij een gecontracteerde zorgverzekeraar en heeft u nog voldoende vergoeding openstaan, dan worden de nota’s rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. In alle andere gevallen worden de nota’s aan u verzonden en dient uzelf zorg te dragen voor de betaling hiervan.
  • Betalingen van deze nota’s dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
  • Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan ontvang je een aanmaning, waarna je nog eens 10 dagen de tijd hebt om te betalen.
  • Na het verstrekken van deze termijn treedt verzuim in en is Fysio Frerejean vrij om incassomaatregelen te nemen.
  • Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u.
  • Voor de betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door de V.V.F. bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder nummer 321/92 d.d. 24-11-1992, zijn gedeponeerd.
  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en mij als fysiotherapeut.
  • U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u verleende diensten.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close